BWS: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền; Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
16-08-2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu
Mã chứng khoán:
BWS
Mã ISIN:
VN000000BWS8
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
UpCOM
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
27/08/2019
Lý do và mục đích: – Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền.
                              – Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu.
                              – Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn   vốn chủ sở hữu.
1.  Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền:
–   Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
–   Ngày thanh toán: 09/09/2019
–   Địa điểm thực hiện :
w  Đối với cổ đông đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
w   Đối với cổ đông chưa lưu ký:
Thanh toán bằng chuyển khoản: Tất cả cổ đông đã đăng ký chuyển khoản sẽ nhận cổ tức qua tài khoản.
Thanh toán bằng tiền mặt: Cổ đông chưa đăng ký tài khoản nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty, số 14 đường 30/4, P.9, TP. Vũng Tàu, vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần bắt đầu từ ngày 09/09/2019. Khi đến nhận cổ tức, người sở hữu hoặc người nhận ủy quyền phải xuất trình giấy CMND, sổ chứng nhận cổ phần, giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định.
2. Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu:
–   Tỷ lệ thực hiện là 100:13,61 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 13,61 cổ phiếu mới).
–   Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):
+  Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được phân phối cho cổ đông là Công đoàn Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ  đông A sở hữu 1.800 cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành 13,61% thì số lượng phát hành sẽ là 244,98 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn thì cổ đông A sẽ được nhận 244 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,98 sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty.
–   Địa điểm thực hiện:
+  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu và xuất trình chứng minh nhân dân.
3.  Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
–   Tỷ lệ thực hiện là 100:13,37 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 13,37 cổ phiếu mới).
–   Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):
+  Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân được phân phối cho cổ đông là Công đoàn Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ  đông A sở hữu 1.800 cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành 13,37% thì số lượng phát hành sẽ là 240,66 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn thì cổ đông A sẽ được nhận 240 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,66 sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty.
–   Địa điểm thực hiện:
+  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu và xuất trình chứng minh nhân dân.
* Số cổ phiếu dư do chênh lệch giữa số cổ phiếu đăng ký phát hành (17.000.000 cổ phiếu) với số cổ phiếu thực tế phân bổ sẽ được phân phối cho cổ đông là Công đoàn Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do CNVSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho CNVSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với CNVSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho CNVSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với CNVSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 29/08/2019.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, CNVSD sẽ coi danh sách do CNVSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của CNVSD.