BWE: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt
29-11-2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương
Mã chứng khoán:
BWE
Mã ISIN:
VN000000BWE8
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu ohổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
31/12/2019
Lý do và mục đích:
– Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
– Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt
a) Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
–     Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
–     Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 3/2020
–    Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương, số 11 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương.
–   Nội dung họp:
+      Thông qua Báo cáo HĐQT, Tổng Giám đốc về tình hình quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng năm 2020.
+      Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019.
+      Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.
+      Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
+      Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
+      Điều chỉnh Điều lệ hoạt động của Công ty.
  …
b) Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt:
– Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
– Ngày thanh toán: 19/03/2020
– Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/03/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 03/01/2020.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.