BVDB19061: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
14-11-2019
 Theo công văn số 1335/TB-SGDHN ngày 13/11/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam đợt 1/2019
Mã chứng khoán:
BVDB19061
Mã ISIN:
VNBVDB190619
Ngày giao dịch đầu tiên :
14/11/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán trái phiếu trên từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 14/11/2019.
Tin tiếp theo