BVBS19147: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
02-10-2019
Theo công văn số 1173/TB-SGDHN ngày 01/10/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, cụ thể:    
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội đợt 04/2019
Mã chứng khoán:
BVBS19147
Mã ISIN:
VNBVBS191479
Ngày giao dịch đầu tiên :
02/10/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán trái phiếu trên từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 02/10/2019.
Tin tiếp theo