BSI: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
01-08-2019
Theo công văn số 1020/TB-SGDHCM ngày 26/07/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết BSI, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đâu tư và Phát triển Việt Nam
Mã chứng khoán:
BSI
Mã ISIN:
VN000000BSI7
Ngày giao dịch chính thức :
05/08/2019
 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán BSI từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 05/08/2019.(Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2019)
Tin tiếp theo