BSA: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
11-02-2020
Theo công văn số 89/TB-SGDHN ngày 06/02/2020 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch BSA, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
Mã chứng khoán:
BSA
Mã ISIN:
VN000000BSA4
Ngày giao dịch chính thức :
17/02/2020
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán BSA từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 17/02/2020 (Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2019).
Tin tiếp theo