BID11908: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
10-01-2020
Theo công văn số 16/TB-SGDHCM ngày 07/01/2020 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu BID11908, cụ thể:  
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng Quý IV/2019
Mã chứng khoán:
BID11908
Mã ISIN:
VN0BID119080
Ngày giao dịch chính thức :
15/01/2020
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán trái phiếu BID11908 từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 15/01/2020.
Tin tiếp theo