BIC: VSD Thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
15-01-2016
Theo công văn số 29/TB-SGDHCM ngày 13/01/2016 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết BIC, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán BIC niêm yết bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Mã chứng khoán:
BIC
Mã ISIN:
VN000000BIC1
Ngày giao dịch chính thức :
06/11/2020
Tin tiếp theo