BCM: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
09-09-2019
Theo công văn số 1058/TB-SGDHN ngày 04/09/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch BCM, cụ thể:
 
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP
Mã chứng khoán:
BCM
Mã ISIN:
VN000000BCM3
Ngày giao dịch chính thức :
10/09/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán BCM từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 10/09/2019 (Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và cổ phần do Nhà nước nắm giữ).
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .
Tin tiếp theo