Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – Trương Thị Thanh Ngọc (CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An – TAR)
14-01-2020
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Thị Thanh Ngọc
– Mã chứng khoán: TAR
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.831.800 CP (tỷ lệ 8,09%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 72.500 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.759.300 CP (tỷ lệ 7,88%)
– Lý do thay đổi sở hữu: Thu xếp tài chính cá nhân
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 10/01/2020.
Tin tiếp theo