Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – Nguyễn Hồng Hiệp (CTCP Vận tải Khí vá Hóa chât Việt Nam – PCT)
11-07-2019
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hồng Hiệp
– Mã chứng khoán: PCT
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.069.600 CP (tỷ lệ 22,04%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 413.470 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.483.070 CP (tỷ lệ 23,84%)
– Lý do thay đổi sở hữu: Nhu cầu đầu tư cá nhân
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 05/07/2019.
Tin tiếp theo