Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn – Nguyễn Việt Linh (CTCP Hãng sơn Đông Á – HDA)
22-11-2019
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Việt Linh
– Mã chứng khoán: HDA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 556.100 CP (tỷ lệ 4,84%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 121.300 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 677.400 CP
– Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,89%
– Ngày trở thành cổ đông lớn: 15/11/2019.
Tin tiếp theo