ALV: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
13-08-2019
Theo công văn số 897/TB-SGDHN ngày 08/08/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch ALV, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV
Mã chứng khoán:
ALV
Mã ISIN:
VN000000ALV7
Ngày giao dịch chính thức :
19/08/2019
 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán ALV từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 19/08/2019 (Chào bán cổ phiếu riêng lẻ).
Tin tiếp theo