AAM – Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong
29-08-2018

Vốn điều lệ đã góp của công ty giảm xuống dưới 120 tỷ đồng Việt Nam tính theo giá trị ghi trên BCTC kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018.

Tin tiếp theo