HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM (HOSE)

   

   

  1. Loại chứng khoán được giao dịch

   

  Các loại cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, trái phiếu đã được đăng ký giao dịch tại SGDCK TPHCM

   

  2. Thời gian giao dịch

   

  Thời gian từ 8h30 đến 11h00 Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ theo luật định hoặc ngày nghỉ theo quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

   

  a) Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư:

   

  - Từ 8h30 đến 9h00: Khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa
  - Từ 9h00 đến 10h15: Khớp lệnh liên tục
  - Từ 10h15 đến 10h30: Khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa.
  - Từ 10h30 đến 11h00: Giao dịch thoả thuận
  - Từ 11h00: Đóng cửa giao dịch

   

  b) Đối với trái phiếu:

   

  - Từ 8h30 – 11h00: giao dịch thoả thuận

   

  3. Phương thức giao dịch

   

  a) Phương thức khớp lệnh

   

  - Khớp lệnh định kỳ: là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định. Phương thức khớp lệnh định kỳ được sử dụng để xác định giá mở cửa và giá đóng cửa của chứng khoán trong phiên giao dịch. Xác định giá theo nguyên tắc sau:
  o Giá khớp lệnh là mức giá có khối lượng giao dịch thành công lớn nhất.
  o Nếu có nhiều mức giá thỏa mãn điều kiện trên thì mức giá trùng hoặc gần với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn
  - Khớp lệnh liên tục: là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán tại mức giá tốt nhất ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

   

  b) Phương thức thoả thuận: là phương thức giao dịch trong đó các thành viên tự thoả thuận với nhau về các điều kiện giao dịch (giá, số lượng, điều kiện thanh toán) và được đại diện giao dịch của thành viên nhập thông tin vào hệ thống giao dịch để ghi nhận.
  - Áp dụng cho các giao dịch trái phiếu và giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ lô lớn ³ 20.000 đơn vị

   

  4. Khối lượng giao dịch

          Giao dịch lô lẻ   
         Giao dịch lô chẵn   
    Giao dịch thỏa thuận 
            <1-9 đơn vị        10-19.990 đơn vị     >= 20.000 đơn vị
  5. Đơn vị yết giá
  - Giao dịch theo phương thức khớp lệnh:
             Mức giá     Đơn vị yết giá   
            <= 49.900        100 đồng
           50.000-99.500            500 đồng
           >= 100.00      1.000 đồng
  - Giao dịch theo phương thức thỏa thuận lô lớn: không qui định đơn vị yết giá.

   

  6. Biên độ giao động giá

   

  - Biên độ dao động giá áp dụng đối với cổ phiếu theo quy định của SGDCK TPHCM (sau khi được UBCK nhà nước chấp thuận)
  Giá tối đa (giá trần) = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x biên độ dao động)
  Giá tối thiểu (giá sàn) = Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu x biên độ dao động)
  - Không quy định biên độ dao động đối với trái phiếu.

  - Giá tham chiếu là giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó.
  - Trường hợp chứng khoán mới được niêm yết: biên độ +/- 20%, giá tham chiếu là giá giao dịch dự kiến do tổ chức niêm yết và tổ chức tư vấn niêm yết đưa ra. (lưu ý chỉ được dùng loại lệnh LO và không được phép giao dịch thỏa thuận)

   

  7. Nguyên tắc khớp lệnh

   

  - Ưu tiên về giá
  o Lệnh mua có mức giá cao hơn được thực hiện trước.
  o Lệnh bán có mức giá thấp hơn được thực hiện trước.
  - Ưu tiên về thời gian: lệnh nhập vào hệ thống trước được ưu tiên trước.

   

  8. Loại lệnh giao dịch

   

  - Lệnh giới hạn (LO): là lệnh mua hoặc bán được thực hiện theo mức giá xác định hoặc tốt hơn. Lệnh giới hạn có hiệu lực kể từ khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến lúc kết thúc giao dịch ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.
  - Lệnh giao dịch tại mức giá mở cửa (ATO): là lệnh mua hoặc bán tại mức giá mở cửa. Lệnh ATO có thứ tự ưu tiên trước lệnh giới hạn, chỉ có hiệu lực trong phiên 1 (phiên giao dịch xác định giá mở cửa thị trường) và sẽ tự động bị hủy bỏ sau thời điểm xác định giá mở cửa nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.
  - Lệnh giao dịch tại mức giá đóng cửa (ATC): là lệnh mua hoặc bán tại mức giá đóng cửa. Lệnh ATC có thứ tự ưu tiên trước lệnh giới hạn, chỉ có hiệu lực trong phiên 3 (phiên giao dịch xác định giá đóng cửa thị trường) và sẽ tự động bị hủy bỏ sau thời điểm xác định giá đóng cửa nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.

   

  9. Quy định về thanh toán

   

  a. Giao dịch khớp lệnh: thanh toàn bù trừ đa phương T+3

  b. Giao dịch thỏa thuận:

  - Thanh toán bù trừ đa phương T+3 đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ.
  - Thanh toán trực tiếp: hai bên tự thỏa thuận T+1 hoặc T+2 đối với trái phiếu.
  - Khối lượng giao dịch >= 100.000 CP: trực tiếp T+1

   

  10. Quy định về hủy/sửa lệnh

  - Nhà đầu tư không được phép sửa lệnh
  - Không được hủy lệnh trong cùng một đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ.
  - Nhà đầu tư có thể hủy lệnh đã đặt trong phiên khớp lệnh liên tục nếu lệnh hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện kể cả các lệnh hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện ở lần khớp lệnh định kỳ trước đó.
  - Giao dịch thỏa thuận trên hệ thống giao dịch không được phép hủy bỏ.

   

  11. Các dấu hiệu giao dịch không hưởng quyền

  Vào các ngày giao dịch không hưởng quyền, Sở Giao Dịch Chứng Khoán (HOSE) sẽ công bố các ký hiệu giao dịch sau đây trên hệ thống giao dịch:

   

  a. Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư:

   

  “XD”: Giao dịch không hưởng cổ tức
  “XR”: Giao dịch không hưởng quyền đặt mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu;
  “XA”: Giao dịch không hưởng cổ tức, quyền mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu trong cùng một ngày;

   

  b. Đối với trái phiếu:
  “XI”: Giao dịch không hưởng quyền lãi trái phiếu

   

  12. Quy định khác

   

  - Nhà đầu tư chỉ được có một tài khoản giao dịch chứng khoán và chỉ được mở tại một công ty chứng khoán
  - Khách hàng không được đồng thời đặt lệnh mua và bán một loại chứng khoán trong cùng một ngày giao dịch.

   

   

     
     
     
  <span style="font-size:12px;font-weight:bold;font-family:arial;color:##323433">Đăng nhập</span>
  Đăng nhập
  Tài khoản
  Mật khẩu
  Mở tài khoản | Quên mật khẩu
   TCO: 
  1. 1.     Trả cổ tức đợt 3 năm 2013 bằng cổ phiếu:

  -         Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 689.000 cổ phiếu

  -         Tỷ lệ thực hiện: 5% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới)

  (Ngày thực hiện quyền là ngày dự kiến)

   (30/07/2015)
   TCO: 
  1. 2.     Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  -         Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 689.000 cổ phiếu

  -         Tỷ lệ thực hiện: 5% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới)

  (Ngày thực hiện quyền là ngày dự kiến)

   (30/07/2015)
   QTC: 

  QTC: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

   

   (02/07/2015)
   QTC: 

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QTC của CTCP Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2015
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2015
  3. Lý do và mục đích: 
       * Trả cổ tức bằng tiền năm 2014:
            - Tỷ lệ thực hiện: 19%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.900 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 02/07/2015

   (02/07/2015)
   HPG: 

  HPG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt, cổ phiếu & Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

   

  -          Ngày giao dịch không hưởng quyền  : 08/05/2015

  -          Ngày đăng ký cuối cùng                   : 12/05/2015

  Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

  -   Tỉ lệ thực hiện: 20% tương đương tỷ lệ 10:2 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ được nhận 02 cổ phiếu mới)

  (Ngày thực hiện quyền là ngày dự kiến)

   (30/06/2015)
   BBC: 

  BBC: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

   

  -          Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 06/05/2015

  -          Ngày đăng ký cuối cùng                               : 08/05/2015

  Thời gian thực hiện: ngày 06/06/2015

   (06/06/2015)
   VRC:   (06/06/2015)
   BAM: 

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BAM của CTCP Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2015
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2015
  3. Lý do và mục đích: 
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 02/06/2015
            - Địa điểm tổ chức họp: Khu Resort Ba Bể, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
  + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2015;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty;
  + Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2014, dự kiến năm 2015;
            - Nội dung họp: + Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc;
  + Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi trong năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015;
  + Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên;

   (02/06/2015)
   HJS: 
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HJS của CTCP Thủy điện Nậm Mu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2015
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2015
  3. Lý do và mục đích: 
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 9 Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
            - Nội dung họp: 
             + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014;
             + Phương hướng mục tiêu năm 2015;
             + Một số nội dung khác;
             + Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
  (Ngày thực hiện quyền là ngày dự kiến)
     
   (30/05/2015)
   SDE: 

   

   

   (30/05/2015)


  Đặt lệnh qua điện thoại
  04 3791 1818

  Truy vấn tiền và chứng khoán
  soạn tin: JSI SD gửi 7195

  Liên kết:
  Đường dây nóng
  (84-4) 3791 1818
  Email: info@japan-sec.vn
  Công ty CP chứng khoán Nhật Bản
  Trụ sở : Tầng 3 và 4, tòa nhà Viglacera -Exim, Số 2 Hoàng Quốc Việt , Cầu Giấy, Hà nội.
  Tel : 04 3791 1818       Fax : 04 3791 5808      Email: info@japan-sec.vn
  Lượt truy cập: 26169003
  Thiết kế bởi: Active Group